Opening Botniastins, kort college Rolf Bremmer

 

Klein Botnia: Academie van Franeker: simmerjûn colleges. College 2 over Fedde Schurer


Deze zomer organiseert de Academie van Franeker een nieuwe reeks interessante zomeravondcolleges. Na de reeks Simmerjûn-colleges van vorig jaar - ‘’Onder Professoren’’ - is nu gekozen voor het thema ‘’Dwarsdenkers’’. Het onderwerp van de tweede lezing (15 juli) is Fedde Schurer. Spreekster is dr. Johanneke Liemburg (zie verderop).

De sprekers verhalen over personen die in Friesland en veelal ook buiten de provincie naam en faam genieten. In de colleges wordt verhaald over historische figuren die in gedachten, woord en geschrift dwars tegen de gevestigde orde in durfden te gaan. Of dat nu de gevestigde orde was van de literaire wereld, de maatschappelijke orde, de rechtsstaat of de politiek; hun andere denken -dwars denken - zorgde voor verandering. Soms in het klein en soms ook veranderingen met verreikend of verstrekkend resultaat.

De zeven lezingen vinden telkens ’s woensdags in de periode 8 juli t/m 26 augustus plaats in de Martinikerk; er vindt geen lezing plaats op woensdag 29 juli. De colleges starten om 20.30 uur. Inloop vanaf 20.00 uur. Belangstellenden dienen van tevoren voor een college te reserveren via aanmelding op www.academiefraneker.nl in verband met de Corona-maatregelen die in en rondom de Martinikerk van toepassing zijn. Er is plaats voor maximaal 75 personen

De naam Fedde Schurer is onverbrekelijk verbonden aan ‘Kneppelfreed’, de knokpartij in Leeuwarden op het Zaailand in 1951, die uiteindelijk leidde tot de officiële erkenning van de Friese taal. Minder bekend is dat Schurer in 1930 vanwege zijn pacifisme als onderwijzer in Lemmer werd ontslagen. Maar maakt die opstandigheid hem tot een ‘dwarse figuur’?

meer informatie »